پروژه ها

1- عملیات ساخت سد باطله تخت گنبد

نام پروژه: نظارت بر عملیات اجرای سد باطله تخت گنبد
محل پروژه: استان کرمان، سیرجان، روستای بلورد
نوع خدمات: نظارت بر عملیات اجرا
کارفرما: شرکت مس درخشان تخت گنبد