چارت سازمانی

 مديريت مهندسين مشاور  پي جو ايران براين باور است که اصلي ترين منبع و اساس موفقيت شرکت، نيروي انساني ارزنده و مديريت پروژه با تجربه، انسجام همکاران و پاسخگويي درمقابل کارفرمايان مي باشد. مقبوليت همگاني، اجراي عالي و کامل خدمات، ارائه کار پيشرفته و احترام و ارزش خاص به کارفرمايان ازاهداف راهبردي مديريت شرکت است

در خانواده‏ي پي جو ايران، افراد به عنوان اصلي‏ترين سرمايه ‏ي سازمان و شرکاي اصلي به شمار مي‏روند. اين نگاه فرصتي را فراهم آورده است تا:

افراد خود را در موقعيت برنده- برنده در برابر سازمان حس کنند.

براي جبران خدمت پرسنل، مکانيزم ‏هاي تشويقي اثربخشي تعريف و اجرا گردد.

برنامه‏ ريزي استراتژيک منابع انساني در سازمان به صورت جدي دنبال و پياده شود.

تا جايي که لطمه‏ ي جدي به ذي‏نفعان پروژه وارد نشود، روابط انساني نسبت به روابط کاري در اولويت قرار گيرند.

آموزش مستمر و تخصص‏ پروري به عنوان يکي از ابزارهاي توانمندسازي افراد، سهم بسزايي در برنامه‏ هاي استراتژيک شرکت داشته باشد.

تعارضاتي که ناشي از حس تبعيض و عدم برابري در محيط کار ممکن است بروز يابد، به حداقل ممکن برسد.

بتوان از استعدادها و مهارت‏هاي نيروهاي انساني محلي و منطقه ‏اي در پروژه‏ها، بصورت بهينه استفاده کرد.

در حال حاضر اين مشاورين با بيش از 50 نفر پرسنل متخصص در ارائه خدمات مطالعات  ژئوتکنيک و زمين شناسي ساختمان هاي مسکوني، اداري، هتل، بهداشتي و درماني، ورزشي و صنعتي، حمل و نقل ريلي و ترافيکي، پروژه هاي تونلي، مترو، آب و فاضلاب  با بهره گيري از يک ساختار سازماني منسجم فعاليت مي نمايد.