آزمایشات بتن و کیفیت مصالح

از آنجاييکه تکنولوژی بتن يکی از اجزای طرحهای مختلف عمرانی می باشد طراحی يک بتن با کارايی موثر که الزامات پروژه های مورد نظر را تامين نمايد ، هنگامی کامل می شود که نتيجه آزمايشهای صورت گرفته بر روی مصالح تشکيل دهنده بتن مويد کيفيت آن باشد. لذا انجام آزمونهای کيفيت مصالح بر روی عناصر تشکيل دهنده بتن وآزمونهای بتن تازه و سخت شده  در حيطه وظايف آزمايشگاه بتن و کيفيت مصالح اين مشاورين  می باشد.

شرح  فعاليتهای آزمايشگاه بتن و کيفيت مصالح:

1- آزمونهای آزمايشگاهی  نمونه های سيمان

1-1 آزمايش تعيين مقاومت فشاری ملاتهای سيمان

2-1 آزمايش تعيين نرمی سيمان

3-1 آزمايش تعيين زمان گيرش سيمان

4-1 آزمايش تعيين مقاومت خمشی سيمان

2- آزمونهای آزمايشگاهی مصالح سنگدانه

1-2 آزمايش تعيين وزن واحد حجم و فضای خالی

2-2 آزمايش تعيين ناخالصی آلی ماسه

3-2 آزمايش تعيين رطوبت سطحی ريزدانه

4-2 آزمايش تعيين سلامت سنگدانه با استفاده از سولفات سديم و منيزيم

5-2 آزمايش تعيين مصالح ريز تر از الک 75 ميکرون

6-2 آزمايش بررسی قطعات سبک در سنگدانه

7-2 آزمايش تعيين وزن مخصوص و درصد جذب آب مصالح

8-2 آزمايش تعيين مقاومت مصالح در قبال سايش

9-2 آزمايش تعيين افت وزنی در برابر ذوب وانجماد

10-2 آزمايش تعيين پتانسيل انبساط مخرب  قليايی – سيليسی سنگدانه ها

11-2 آزمايش تعيين پتانسيل تغيير طول مخرب قليايی سنگدانه کربناتی

12-2 آزمايش تعيين پتانسيل قليايی سيمان وترکيبات بتن به روش شيميايی

3- آزمونهای آزمايشگاهی بتن

1-3 ساخت و عمل آوری نمونه های بتن

2-3 ارائه طرح اختلاط بتن

3-3 آزمايش تعيين مقاومت فشاری نمونه های استوانه ای و مکعبی بتن وتعيين مدول تغيير شکل 

4-3 تعيين روانی بتن

5-3 تعيين درصد هوای بتن

6-3 آزمايش تعيين تغيیرات طولی بتن در قبال قلياييها