آزمایشات مکانیک خاک

آزمايشگاه مکانيک خاک:

اين آزمايشگاه با در اختيار داشتن پرسنل مجرب و متخصص و تجهيزات کامل عهده دار انجام آزمونهای اوليه مکانيک خاک می باشد. آزمونهايی که در اين واحد انجام می شوند در واقع آزمونهای اساسی و پايه بوده که نتايج اخذ شده موجب شناسايی اوليه خاک و تشخيص و پيش بينی رفتار آن در ساير آزمونهای مورد نياز  می باشد.

 شرح فعاليتهای آزمايشگاه مکانيک خاک مهندسين مشاور پی جو ايران:

– شناسايی اوليه خاک و تشريح نظری نمونه ها

– انتخاب نمونه معدل و نمونه گيری جهت انجام آزمونهای تکميلی

– تعيين رطوبت  نمونه های آزمايشی

– آزمايش دانه بندی به روش مکانيکی و با استفاده از الکهای استاندارد و با بهره گيری از شيکرهای پيشرفته.

– آزمايش هيدرو متری جهت تعيين ذرات ريز دانه کوچکتر از 0.075 ميليی متر با استفاده از مزور های شيشه ای استاندارد و چگالی متر 152H

– آزمايش تعيین حدود خميری با استفاده از دستگاه کاساگراند و نفوذ سنج مخروطی

– تعيين حدود پلاستيک

– تعيين حد انقباض با استفاده از جيوه و ترازوی دقيق 0.01 گرم

– تعيين درصد ريز دانه خاک با استفاده از الکهای استاندارد

– تعيين دانسيته حداقل و حداکثر جهت تعيين دانسيته نسبی با استفاده از ميز لرزان

– تعيين دانسيته حاصل از آزمايش تراکم ساده و اصلاح شده با استفاده از مولدهای استاندارد و چکشهای برقی و دستی

– تعيين ارزش ماسه ای مصالح دانه ای با استفاده از مزورهای استاندارد و محلول استوک

– تعيين ظرفيت باربری کاليفرنيا با استفاده از مولدهای استاندارد و دستگاه CBR در دو حالت رطوبت طبيعی و اشباع

– تعيين درصد دانه های مسطح و طويل با استفاده از شابلونهای استاندارد

آزمايشگاه مهندسی خاک:

مسايل و پديده های بسيار متعددی در زمينه های رفتار خاک در زمينه مهندسی وجود دارند که درک و توجيه و حل آنها مستلزم دسترسی به يک سلسله اطلاعات دقيق برگرفته از آزمونهای حساس مهندسی خاک   می باشد. با عنايت به اين نکته آزمايشگاه مهندسی اين مشاورين با بهره گيری از پيشرفته ترين تجهيزات آزمايشگاهی ابزار دقيق و با وجود پرسنل متخصص و با سابقه آزمونهای مهندسی را در نهايت دقت جهت استخراج پارامترهای مهندسی انجام می دهد.

شرح فعاليت های آزمايشگاه مهندسی مهندسين مشاور پی جو ايران :

– تهيه نمونه مناسب (ريمولد) جهت انجام آزمونهای مورد نياز

– تعيين دانسيته خاک به روش موم گيری و قالب گيری

– تعيين واگرايی خاک با استفاده از آزمايش پين هول

– تعيين واگرايی خاک  با استفاده از روش  کرامپ

– ارزیابی قابلیت تورم خاک با استفاده از آزمايش تورم آزاد

– تعيين ميزان نشست خاک با استفاده از آزمايش تحکيم

– تعيين ميزان فرو افتادگی خاک با استفاده از آزمايش فرو افتادگی

– تعيين مقاومت برشی با استفاده از آزمايش برش مستقيم

– تعيين ميزان مقاومت فشاری خاک با استفاده از آزمايش تعيين مقاومت تک محوری

– تعيين مقاومت فشاری سه محوری در حالتهای مختلف با استفاده از آزمايش سه محوری UU,CU,CD

– تعيين فيلتر مناسب جهت خاکهای واگرا با استفاده از آزمايش NEF

– تعيين نفوذ پذيری خاک

– تعيين رطوبت