آزمایشات شیمی آب/خاک/سیمان

خواص شيميايی متفاوت مصالح که تاثير به سزايی برروی پارامترهای مهندسی و تعيين مصالح ثانويه ايجاد می نمايد باعث شده تا هميشه آزمونهای شيميايی بر روی نمونه های آزمايشگاهی در کنار ساير آزمايشها نقش مهم و قابل توجهی را داشته باشد. در اين راستا آزمايشگاه شيمی اين مهندسين مشاور با بهره گيری از تجهيزات پيشرفته و با در اختيار داشتن پرسنل مجرب و کار آمد همگام با ساير بخشهای ديگر در جهت پيشبرد مطالعات پروژه های مختلف عمل می نمايد.

شرح فعاليتهای آزمايشگاه شيمی مهندسين مشاور پی جو ايران:

– تهيه عصاره اشباع خاک و سنگ جهت شناسايی کاتيونها و آنيونهای مو جود

– تعيين PH  خاک و سنگ

– تعیين مقدار سولفات ،کلر ،گچ، سديم ،پتاسيم ، کلسيم و ساير عناصر و کاتيونها و آنيونهای موجود در نمونه های آزمايش

– تعيين مقدار اکسيدهای عناصر مختلف موجود در نمونه ها

– تعيين مواد آلی موجود در نمونه های خاک و سنگ

– تعيين هدايت الکتريکی خاک ، سنگ و آب

– تعيين خواص فيزيکی و شيميايی آب همچون سختی موقت و دائم

– تعيين عناصر و ترکيبات شيميايی موجود در آب

– تعيين خواص کيفی سيمان همچون تعيين زمان گيرش سيمان

– تعيين اکسيدها و ساير ترکيبات موجود در سيمان

– تعيين افت وزنی مصالح در مواجه با سولفاتها

– تعيين توده ويژه خاک