آزمایشات آسفالت و قیر

روسازی راه و تکنولوژی آسفالت با توجه به رشد فزاينده بخش عمرانی و به دنبال آن نياز مبرم به زير ساختهايی نظير جاده باعث شده تا  صنعت قير و آسفالت به يکی از ارکانهای علم مهندسی روز دنيا تبديل شود که اين امر باعث تشکيل آزمايشگاه مستقلی با هدف کنترل مصالح تشکيل دهنده آسفالت در اين مهندسين مشاور شده است.

شرح فعاليتهای آزمايشگاه قير و آسفالت مهندسين مشاور پی جو ايرن:

– تعيين وزن مخصوص قير

– سنجش خواص روانی قير

– آزمايش تعيين نقطه نرمی

– تعيين افت وزن در برابر حرارت

– تعيين مقدار آب قير

– تعيين حلاليت قير

– تعيين درصد قير آسفالت

– تعيين تاب فشاری آسفالت به روش مارشال

– تعيين مدول نرمی آسفالت