آزمایشات سنگ

علم مکانيک سنگ در مقايسه با علوم مهندسی مشابه همچون مکانيک خاک ،علم جوانی محسوب می شود. اگرچه فعاليتهای عمرانی و معدنی از زمانهای بسيار دور با سنگ سر و کار داشته اند اما دانش مهندسی در اين زمينه در مقايسه با ساير رشته های مهندسی نظام مند نبوده است  تا اينکه اولين و مهمترين نيازی که در اين زمينه احساس گرديد، ايجاد هماهنگی در ارزيابی ويژگيهای مهندسی سنگ بود.

علم مکانيک سنگ در کشور عزيزمان ايران بسيار جوان تر از ساير کشور هاست و اخيرا با تجهيز آزمايشگاههای مکانيک سنگ و تربيت افراد متخصص گام بلندی در جهت رشد و توسعه اين رشته برداشته شده است . لذا آزمايشگاه مکانيک سنگ اين مهندسين مشاور نيز در مطالعات پروژه های عظيم سد سازی ، نيروگاههای برق آبی، تونلها ی حمل و نقل و انتقال آب در نقاط مختلف کشور با به کارگيری پرسنل متخصص و تجهيزات پيشرفته دارای نقش موثری بوده است.

شرح فعاليتهای آزمايشگاه مکانيک سنگ:

1- تعيين خصوصيات فيزيکی سنگ

1-1 تشريح ماکروسکوپی و ميکروسکوپی

1-2 تعيين درصد رطوبت

1-3 دانسيته، تخلخل و درصد جذب آب

1-4 شاخص پوکی، شاخص تورمی

1-5 سختی

2- آزمونهای شاخص طبقه بندی سنگ

1-2 آزمايش تعيين قابليت سايش و قدرت سايندگی

2-2 تعيين شاخص دوام وارفتگی

3-2 تعيين شاخص مقاومت بار نقطه ای

4-2 تعيين مقاومت فشاری تک نا محصور و مدول تغيير شکل پذيری سنگها.

1-3 آزمايش تعيين مقاومت فشاری سه محوری سنگ

3- آزمونهای مهندسی سنگ

2-3 تعيين مدول تغيير شکل پذيری در فشار محصور

3-3 تعيين مقاومت فشاری سه محوره به صورت افزايش پيوسته بار جانبی

4-3 تعيين مقاومت کششی غير مستقيم

5-3 تعيين مقاومت برشی مستقيم